A SÓSTÓ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

utolsó módosítás 2017. március 11.

 

A Sóstó Horgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2014. március 8. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján, a korábbi, 2005. 08. 11. napján elfogadott alapszabály hatályon kívül helyezése mellett, az alábbi egységes szerkezetű alapszabályt fogadta el.

 

Az Egyesület önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai eléréséhez szervezi tagjai tevékenységét. Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület politikai tevékenységet, valamint gazdasági tevékenységet főtevékenységként nem folytat.

 

1. Az Egyesület adatai

 

1.1. Az Egyesület neve: Sóstó Horgász Egyesület

1.2. Az Egyesület székhelye: 8600. Siófok, Vasút utca 56.

1.3. Az Egyesület működési területe: Siófok, Magyarország

1.4. Az Egyesület vízterülete: Siófok Szabadi Sóstó DRV tó vízfelület

1.5. Az Egyesület alapítási éve: 2005

1.6. Az Egyesület pecsétje: - köralakban az egyesület neve, középen halábra

és az alapítás évszáma,

- téglalapalakban az egyesület neve, címe, törzsszáma és adószáma

1.7. Az Egyesület mint jogi személy, jogképes. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek.

1.8. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatainak változását – a változástól számított hatvan napon belül – a bíróságnak be kell jelenteni.

 

2. Az Egyesület célja

 

2.1. A Sóstó Horgász Egyesület célja:

 1. a horgászsport fejlesztése, népszerüsítése;

 2. tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása;

 3. a horgászoknak a társadalom, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése;

 4. az egészséges életmódra nevelés, fiatalok szocializációjának, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, ösztönzése a horgászsport adta eszközökkel.

2.2. Az Egyesület a meghatározott célkitűzések érdekében:

 1. biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket;

 2. korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületeken;

 3. biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások és az Országos Horgászrend-, az OHE horgászrendje szabályainak megtartását;

 4. segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat leküzdésében, valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében;

 5. lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismereteik gyarapítására;

 6. halfogó és horgász versenyeket rendez;

 7. állapotfelmérés után előadásokat, konzultációkat, tanfolyamokat rendez.

2.3. Az Egyesület kész együttműködni mindazon magyar és külföldi egyesületekkel és sportegyesületekkel, intézményekkel, hivatalos-, társadalmi- és egyéb szervezetekkel, amelyek segítségére lehetnek céljai megvalósításában.

2.4. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan állami, társadalmi szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, illetve gazdálkodó szervezettel, amely segíti az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

2.5. Az Egyesület a céljai eléréséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása érdekében – a jogszabályi keretek között – gazdasági illetve vállalkozási tevékenységet folytathat.

2.6. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

2.7. A gazdálkodása során elért eredményét az Egyesület nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja.

2.8. Az Egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli a vállalatok, intézmények, önkormányzati és érdekképviseleti szervek, vállalkozók és magánszemélyek erkölcsi, valamint anyagi segítségét.

2.9. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, önkormányzati választáson jelölt állítása.

2.10. Az Egyesület a Dunántúli Regionális Vízművek Horgászegyesületek Szövetsége és az Országos Szövetség tagjaként, mint önálló jogi személy működik.

2.11. Az Egyesület önállóságát sem a DRV Horgászegyesületek Szövetsége, sem az országos szövetség nem sértheti, a kapcsolatokban az Egyesület alapszabálya az irányadó.

 

3. Az Egyesület tagsága

 

3.1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint vállalja a tagdíj megfizetését.

3.2. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

3.3. A tagdíjfizetés és jogállás szerint a tagok lehetnek:

a. alapító tagok;

b. teljes jogú tagok;

c.teljes jogú, csökkentett tagdíjat fizető tagok (mozgáskorlátozott, 70 évet meghaladó korú, és legalább 10 éves egyesületi tagsággal rendelkezők);

d. ifjúsági tagok (akik 18. életévüket még nem töltötték be);

e. szüneteltetett tagságú tagok (akik tagfenntartási díjat fizetnek),

f. tiszteletbeli tag (a Közgyűlés által megválasztva)

3.4. A 18. életévüket betöltött és valamely felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanulmányukat folytató személyeknek az Egyesület Vezetősége tagdíjkedvezményt adhat, ezáltal az ifjúsági tagokkal azonos feltételekkel horgászhatnak.

3.5. A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az Egyesület tevékenységében való részletes szabályokat az Egyesület Vezetősége és a jogi személy vezetője által kötött együttműködési megállapodás rögzíti.

3.6. Az éves tagdíjakat és egyéb díjakat a Vezetőség határozza meg.

3.7. Az alapító tagokat és a többi tagokat a jogszabályok szerint - az ifjúsági tagokra vonatkozó korlátozások, és a 3.9. pont kivételével - egyenlő jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik. A szüneteltetett tagságú tagokat értelemszerűen jogok és kötelezettségek nem illetik.

3.8. Az alapító tagok a vízfelület egészén társadalmi ellenőrzési és intézkedési joggal rendelkeznek. Ellenőri feladatukat a Vezetőség által elfogadott beosztás szerint látják el.

3.9. A tagoknak jogukban áll:

 1. az Egyesület útján horgászjegyet igényelni;

 2. a horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni;

 3. a szövetségek ill. az Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken valamint általános tevékenységében részt venni;

 4. a horgászrendben leszabályozott feltételek megtartásával és az Egyesület által kiadott fennmaradási engedély birtokában horgászállást fenntartani, de azt csak egyesületi teljes jogú tag részére lehet átruházni (ajándékozni vagy eladni) a Vezetőség jóváhagyása alapján, a horgászrendben szabályozottak szerint;

 5. írásos bejelentés alapján a tárgy év horgászati jogának szüneteltetését kérni a tagfenntartási díj megfizetése ellenében, folyamatosan maximum 3 évig,

 6. részt vehet a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

 7. ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;

 8. felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;

 9. választhat, illetve választható az Egyesület szerveibe, illetve tisztségeire;

 10. indítványt tehet a Közgyűlés és a Vezetőség napirendi pontjaira;

 11. az Egyesület nyilvántartásaiba betekinthet;

 12. a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli Vezetőségi ülés összehívását kezdeményezheti;

 13. az Egyesület törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

3.10. Az Egyesület alapító és teljes jogú tagjait a közgyűlésen személyes tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog illeti meg és a jogszabályban megállapított feltételek fennállása esetén az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók.

3.11. Az ifjúsági tagok szavazati joggal rendelkeznek, de tisztségre nem választhatók.

3.12. A tagok kötelesek:

 1. az alapszabályt, az OHE horgászrendjét, a közgyűlés- és a Vezetőség határozatait megtartani;

 2. a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az Egyesület pénztárába az előírt határidőig befizetni;

 3. a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az Országos Horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes további korlátozó intézkedéseket megtartani és megtartatni;

 4. a fogási naplót az előírás szerint vezetni és azt összesítve, a mindenkor érvényes határidőig, az Egyesület Vezetőségének megküldeni;

 5. a vizek tisztasága felett örködni és az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos észrevételeiket az Egyesület Vezetőségével haladéktalanul jelezni;

 6. védeni az Egyesület tulajdonát, vagyonát, halállományát, saját és tagtársai értékeit;

 7. közreműködni az Egyesületi vagyon gyarapításában és az egyesületi érdek érvényesülésében;

 8. amennyiben az egyesületi tagság önkéntes kilépés vagy kizárás alapján megszűnik, a horgászhelyet egy hónapon belül az Egyesület rendelkezésére visszaadni;

 9. olyan általános magatartást tanúsítani, amely nem veszélyezteti az Egyesület céljának megvalósítását.

 

A tagsági viszony keletkezése

3.13. A tag felvételéről az Egyesület Vezetősége határoz, a belépni kívánó tag írásbeli kérelme alapján.

 

3.14. Az egyesületbe a teljes jogú tagként való felvételhez, a vezetőség meghatározott összegű díj fizetését írhatja elő (halasítási hozzájárulás).

 

3.15. Az ifjúsági tagok csökkentett mértékű belépési díjat fizetnek, azonban folyamatos tagság esetén a nagykorúvá válás évében az ifjúsági és felnőtt összeg különbözetét kötelesek megfizetni.

 

A tagsági viszony megszünése

3.16. A tagsági viszony megszűnik a tag halálával, az Egyesület megszünésével, a tag kilépésével, a tag kizárásával.

 

Kizárás

3.17. A Vezetőség kizárja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki

 1. az éves tagdíjat a felszólítástól számított egy hónapon belül nem fizeti meg;

 2. akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a közügyektől eltiltott;

 3. aki az Egyesület érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít.

3.18. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat.

3.19. A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok tudomására jutását követő 30 (harminc) napon belül, legfeljebb azonban az elkövetéstől számított 6 (hat) hónapon belül a Vezetőségnél. A kizárási eljárás során első fokon a Vezetőség jár el, másodfokon a Közgyűlés. A kizárás tárgyában tartott Vezetőségi ülésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye.

3.20. A kizárás tárgyában tartott Vezetőségi ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt és az érintett előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását.

3.21. Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott Vezetőségi ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő.

3.22. A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell közölni.

3.23. A Vezetőség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a Közgyűléshez. A Közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a tudomására jutásától számított 30 napon belül a Kaposvári Törvényszékhez (illetve annak mindenkori jogutódához) fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén.

3.24. A kizárt tag tagsági viszonya a Vezetőség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a Közgyűlés a Vezetőség általi kizáró határozatot helybenhagyja – illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a Közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja – a Közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg.

3.25. A Vezetőség tagjainak kizárási ügyében a Közgyűlés dönt.

 

Kilépés

3.26. A kilépési szándékot a Vezetőséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető a Vezetőséghez megküldött lemondó nyilatkozatával.

 

4. Az Egyesület szervezete

Közgyűlés

4.1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni a helyszín, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább 15 nappal a Közgyűlés időpontja elött. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.

4.2. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét felhívták. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az Elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

4.3. A Közgyűlést össze kell hívni:

 1. ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt;

 2. ha a Vezetőség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek;

 3. ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli;

 4. ha a felügyeleti szerv indítványozza.

4.4. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke hívja össze.

4.5. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A nyilvánosság csak személyiségi jogok védelme és adatvédelmi okok miatt zárható ki.

4.6. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

 

Határozathozatal

4.7. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele (legalább 50% plusz egy fő) jelen van. Jelenlévőnek kell tekinteni azt aki nem tud résztvenni a Közgyűlésen, de szavazati jogát az Elnöknek küldött SMS-ben vagy Email-ben egy tagtársára átruházza. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül, ha ezt az eredeti közgyűlési meghívóban a tagokkal közölték.

4.8. A Közgyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az ifjúsági tagok és szünetelő tagságú tagok nem szavazhatnak.

4.9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

 1. az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;

 2. a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.

4.10. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.

4.11. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

4.12. A tisztségviselők megválasztása a Közgyűlés hatásköre. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki a titkosan tartott szavazás érvényes szavazatainak több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

 

A Közgyűlés hatásköre

4.13. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az Egyesület megalakítása, az alapszabály megállapítása és módosítása;

 2. a tárgyévi költségvetés elfogadása, módosítása;

 3. az ügyintéző szerv évi beszámolójának (benne számviteli beszámolójának) elfogadása;

 4. az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, az Egyesület szétválásának- úgyszintén feloszlásának kimondása; (szétválás esetén a Közgyűlésnek ily módon kell rendelkeznie a jogutód társadalmi szervezet kijelöléséről);

 5. a Vezetőség négy tagjának, bizottságok, szövetségi küldöttek megválasztása és visszahívása;

 6. tagdíj mértékének megállapítása;

 7. döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály vagy jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal;

 8. az Elnök éves beszámolójának elfogadása;

 9. az Országos Horgászrend keretei között a kezelésében lévő vízterület horgászrendjének megállapítása;

 10. tisztségviselők beszámoltatása.

 

Vezetőség

4.14. A Vezetőség két közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését.

4.15. A Vezetőség 5 főből áll. A vezetőség tagjai közül Alelnököt, Tógazdát és Gazdasági Felelőst választ. A Vezetőség tagjai között eldönti az egyes tagok feladatit, a munkamegosztás rendjét, választ.

4.16. A Vezetősége négy tagját a Közgyűés választja meg az Egyesület tagjai sorából 3 éves időtartamra olyan személyek közül, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek. A Vezetőség ötödik tagjáta a Horgászfalu közössége delegálja.

4.17. A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik.

4.18. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt

a/a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,

b/az egyesület elnöke szükségesnek tartja, illetőleg

c/a felügyelő bizottság elnöke szükségesnek tartja.

4.19. A Vezetőséget az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a vezetőségi tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Vezetőség ülései nyilvánosak.

4.20. A Vezetőség üléseire, a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni – írásban – a Felügyelő bizottság elnökét is tanácskozási joggal. Amennyiben az ülést összehívó szükségesnek ítéli, kibővített Vezetőségi ülést hívhat össze, melyre – írásban – meg kell hívni a munkabizottságok tagjait is.

 

Határozathozatal

4.21. A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül a Vezetőséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább két fő vezetőségi tag jelen van. A Vezetőség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

4.22. A Vezetőség határozatképes, ha tagjai közül legalább ketten jelen vannak

4.23. A Vezetőség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

 

A Vezetőség feladata és hatásköre

4.24. A Vezetőség feladat és hatásköre:

 1. tagsági viszony keletkezésével és megszünésével kapcsolatos eljárás;

 2. a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;

 3. az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;

 4. az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;

 5. személyzeti munka irányítása;

 6. ügyintézők beszámoltatása;

 7. az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;

 8. megállapítja - az Országos Horgászrend keretei között - a kezelésében lévő vízterület horgászrendjét;

 9. gazdálkodik a megállapított költségvetési keretben, a közgyűlés által átruházott jogkörben a költségvetés egyes rovatai között szükség esetén átcsoportosítást végez,

 10. meghatározza, hogy a Vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el,

 11. a költségvetés keretében határoz egyes személyek tagdíjának mérséklése, elengedése és más díjkedvezmény nyújtásáról,

 12. gazdálkodik az egyesület kezelésében lévő vízterületen;

 13. szükség szerint dönt a horgászhelyeken a tagok közötti elosztásáról,

 14. megállapítja a halfogási és horgász versenyek, valamint más rendezvényeknek az időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit és bíráit;

 15. kijelöli az Egyesület versenycsapatát és vezetőjét a szövetség, illetve megyei szövetség által rendezett halfogó- és horgász-dobó-sport versenyeire, illetőleg más rendezvényeire;

 16. kinevezi, illetőleg szerződést köt az Egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat;

 17. a költségvetés keretében megállapítja a Vezetőség tagjainak és az Egyesület alkalmazottainak fizetését, illetve tiszteletdíját;

 18. minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

4.25. A Vezetőség hatáskörét írásos határozatban bármely tagjára átruházhatja.

 

Felügyelő bizottság

4.26. A Felügyelő bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelő bizottságnak 4 tagja van.

4.27. A Felügyelő bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a Vezetőség tagjai.

4.28. A Felügyelő bizottság köteles ellenőrizni az egyesület költségvetésének, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását, továbbá - a Közgyűlés kivételével - az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként pedig a pénz és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet.

4.29. Ha a Felügyelő bizottság ellenőrzése során hiányosságot állapított meg, arról a Vezetőséget, súlyosabb esetben a Közgyűlést tájékoztatja. A bizottság ezirányú indítványa alapján a rendkívüli közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni.

4.30. A Felügyelő bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult résztvenni a vezetőség ülésein.

 

5. Az Egyesület tisztségviselői

 

Az Egyesület Elnöke

5.1. Az Egyesület Elnökét 3 éves időtartamra a Közgyűlés titkos szavazással választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

5.2. Az Elnök feladata és hatásköre:

 1. az Egyesület tevékenységének irányítása;

 2. a Közgyűlés összehívása;

 3. a Közgyűlés és a Vezetőség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

 4. kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

 5. irányítja a Vezetőség munkáját;

 6. vezeti a Vezetőség üléseit;

 7. képviseli az Egyesületet;

 8. intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;

 9. összehívja a Vezetőség üléseit;

 10. vezeti az ügyintéző apparátust;

 11. irányítja az Egyesület gazdálkodását;

 12. utalványozási jogot gyakorol;

 13. gyakorolja a munkáltatói jogokat;

 14. minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

 

Az Egyesület Alelnöke

5.3. Az Egyesület Alelnöke az Elnök irányításával szervezi és intézi az Egyesület ügyeit, ezen belül különösképpen:

 1. segíti az Egyesület Elnökét feladatainak ellátásában;

 2. előkészíti a közgyűlés és a Vezetőség elé kerülő előterjesztéseket;

 3. gondoskodik a közgyűlés és más ülések jegyzőkönyvének vezetéséről;

 4. irányítja, illetve ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit;

 5. vezeti a szükséges nyilvántartásokat és kezeli az irattárat;

 6. szervezi az Egyesület rendezvényeit;

 7. pénzintézethez bejelentve az Egyesület Elnökével, az Elnök akadályoztatása esetén az Egyesület Gazdasági felelősével együttes utalványozásra jogosult;

 8. az Elnök akadályoztatása esetén elnöki írásos utasítása alapján átruházott jogkörben intézkedhet.

5.4. Az Alelnököt 3 éves időtartamra a tagjai közül a Vezetőség titkos szavazással választja.

 

Az Egyesület Gazdasági felelőse

5.5. Az Egyesület Gazdasági felelőse az Elnök felügyeletével közvetlenül irányítja és ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását és a költségvetés végrehajtását, ezen belül különösképpen:

 1. az Egyesület gazdasági ügyeit intézi, az Egyesület vagyoni helyzetéről az Elnöknek és a Vezetőségnek rendszeresen beszámol;

 2. a pénz és a vagyonkezelésről okmányolt számadásokat vezet a mindenkori jogszabályi és egyesületi pénzügyi előírásoknak megfelelően;

 3. a pénzintézethez bejelentve második személyként, az Egyesület Elnökével, az Elnök akadályoztatása esetén az Egyesület Titkárával együtt utalványozási jogkört gyakorol;

 4. az előírt rendelkezés szerint teljesíti a pénzügyi átutalásokat és elvégzi a befizetések könyvelését, gondoskodik az illetékek és adók fizetéséről;

 5. az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget elkészíti és a Vezetőség, illetve a Közgyűlés elé terjeszti;

 6. az Elnök akadályoztatása esetén átruházott jogkörben intézkedhet.

5.6. A Gazdasági felelőst 3 éves időtartamra tagjai közül a Vezetőség titkos szavazással választja.

 

Tógazda

5.7. A Tógazda az Elnök felügyeletével közvetlenül irányítja és ellenőrzi az Egyesület szakmai és sportéletét, ezen belül különösképpen:

 1. az Egyesület halgazdálkodását szakmailag irányítja,

 2. gondoskodik a téli időszakban és rendkívüli eseményeknél a halak védelméről, esetleges kár keletkezésének megakadályozásáról, adott esetben irányítja a kárelhárítási munkálatokat,

 3. javaslattal él a Vezetőség felé a szükséges halutánpótlás mértékének és összetételének meghatározására, a halállomány gyógyszeres kezelésére,

 4. irányítja és ellenőrzi a főállásban és mellékállásban foglalkoztatott halőrök tevékenységét és teljesítményét,

 5. felelős a horgásztanya épületének állagmegóvásáért, a halászeszközök jó állapotáért és szükség szerinti pótlásáért, valamint a leltárban felvett tárgyak megőrzéséért,

 6. versenyfelelős.

5.8. A Tógazdát 3 éves időtartamra tagjai közl a Vezetőség titkos szavazással választja.

 

Tisztségviselők visszahívásának okai

5.9. A tisztségviselőket megbízatásuk lejárta előtt a Közgyűlés kétharmados szavazati aránnyal hívhatja vissza az ok és indok megjelölésével. A visszahívás alapjául szolgál minden olyan viselkedés- és magatartásforma, amelyben a tisztségviselő az Egyesület Alapszabályában foglaltakat megszegi, az Egyesület céljával ellentétes tevékenységet folytat, az Egyesület jó hírnevét szándékosan sérti, vagy annak szándékosan hátrányt okoz, továbbá a Közgyűlés által hozott, rá nézve kötelező határozatokat nem hajtja végre, valamint ha jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélik, vagy a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltják.

 

6. Az Egyesület határozatainak nyilvántartása

 

6.1. A Közgyűlés és a Vezetőség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

6.2. A Vezetőségi ülésen készült jegyzőkönyvet a Vezetőség minden jelenlévő tagja aláírja, a közgyűlési jegyzőkönyvet pedig a megválasztott jegyzőkönyvvezető és hitelesítő, valamint a levezető elnök hitelesíti.

6.3. A Közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyvébe. A bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.

6.4. Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind a Vezetőség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

6.5. A testületi szervek döntéseit az Egyesület ügyintéző szerve nyilvántartja a Határozatok Könyvében. A Határozatok Könyvének tartalmaznia kell a döntések tartalmát, keltét, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén), személyét. Az Elnök igazolható módon, gondoskodik az Egyesület döntéséinek érintettekkel való írásbeli közléséről.

6.6. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén, előre egyeztetett időpontban. Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban tájékoztatja a nyilvánosságot.

 

7. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

 

7.1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról a Vezetőség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

7.2. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

7.3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

7.4. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

7.5. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

 1. tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;

 2. az Egyesület kezelésében lévő vízterületre kiadott napi területi engedélyek díja;

 3. magán és jogi személyek támogatásai;

 4. az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevételek;

 5. rendezvényi bevételek;

 6. egyéb bevételek.

7.6. Az Egyesület működéséhez szükséges költségeket (kiadásokat) az alábbiak jelentik:

 1. a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei;

 2. célja szerinti tevékenység közvetlen költségei;

 3. egyéb közvetett költségek (kiadások).

7.7. Az utalványozás rendje: az Elnök a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol az egyesület titkárával vagy a gazdasági felelőssel közösen oly módon, hogy az elnök első helyen, a titkár vagy a gazdasági felelős a második helyen ír alá.

 

Tagdíj

7.8. A tagok a tagdíjat tárgyév március 31 napig kötelesek megfizetni.

7.9. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

7.10. Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak

7.11. A gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni. Az alkalmazás felől a Vezetőség dönt.

7.12. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít

7.13. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél megvalósítására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény, illetve az Egyesület céljában meghatározott körben használhatja fel.

7.14. Az Egyesület tagjai a Ptk. kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.

7.15. A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.

7.16. A tagdíj az alapítás évében 200,- Ft/hó.

 

8. Az Egyesület megszünése

 

8.1. Az Egyesület megszünik, ha

a) az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad);

b) a Közgyűlés a feloszlásáról határoz;

c) a bíróság feloszlatja;

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszünését;

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

8.2. Az előző bekezdés b)–e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)–d) pontban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

8.3. A Közgyűlés nem dönthet az Egyesület feloszlásáról, ha az Egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

8.4. Az Egyesület feloszlása esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve, a Vezetőség jár el.

8.5. Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szünt meg vagy megszünését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű horgászati vonatkozású célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

 

9. Vegyes és záró rendelkezések

 

9.1. Az Egyesület szakmai felügyeletét külön megállapodás alapján a Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatal illetve annak mindenkori jogutódja látja el.

 

9.2. Az Egyesület törvényességi felügyeletét a Somogy Megyei Főügyészség illetve annak mindenkori jogutódja látja el.

 

9.3. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag — a tudomására jutástól számított 30 napon belül — a Kaposvári Törvényszék (illetve annak jogutóda) elött megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

 

9.4. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.